Istota oceny pracownika

Ocenianie pracowników występuje praktycznie w każdym etapie procesu pracy, czyli w układzie wejście – działanie – wyjście. W fazie wejścia najczęściej oceniane są cechy charakteru pracowników, w fazie działania – przede wszystkim zachowania, a w fazie wyjścia – osiągnięte przez pracownika efekty.

Bagażówka Szczecin to dobry sposób na zarobek

Ważne jest to szczególnie wtedy, kiedy pracownik musi wykonać zadanie poza miejscem pracy, a efekt wykonania ocenia nie tylko pracodawca, ale przede wszystkim klient. Takie usługi wykonują pracownicy, których zadaniem jest bagażówka Szczecin. Dlatego też ocena pracownicza stanowi od wielu lat przedmiot zainteresowania teoretyków i praktyków zarządzania, zwłaszcza zarządzania zasobami ludzkimi. Mówiąc o ocenianiu pracowników, myśli się o wyrażonym w formie pisemnej lub ustnej poglądzie wartościującym ich cechy osobowe, zachowania i efekty pracy.

bagażówka SzczecinZ definicji tej można wywnioskować, że obiektem oceniania nie może być człowiek, a tylko jego cechy, właściwości i działania, które są ważne z punktu widzenia zajmowanego stanowiska, oraz osiągane wyniki. Ocenianie jest kompleksowym narzędziem, które zajmuje główne miejsce w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. W praktyce ocenianie pracowników jest dokonywane na bieżąco, w codziennej pracy podmiotu. Oceny tej dokonują przełożeni, klienci, współpracownicy. Oceny można również dokonywać okresowo – za pomocą wcześniej przygotowanych, często sformalizowanych systemów ocen okresowych pracowników. Ocena pracownicza nie musi być dokonywana jedynie na pracowniku. Można jej dokonać również na grupach pracowniczych, wyodrębnionych zespołach, czy też na przedsiębiorstwie, jako całości. Taka ocena pełni funkcję motywacyjną pośrednio i bezpośrednio. Motywacja pracownika jest bardzo ważna w przedsiębiorstwie. Pracownik, który ciężko pracuje liczy na to, że kierownik czy prezes doceni, to co robi. Dlatego też powinni oni pamiętać, żeby nie tylko oceniać pracownika i wytykać mu jedynie błędy, ale przede wszystkim chwalić go i mówić, że jest najlepszy.